Nové záměry

Hor­nická spolupráce a soutěž mladých hasičů eurore­gionu byly námě­ty pro­jek­tů, které pro­jed­nal předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Jiří Hlin­ka a jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína se saský­mi part­nery v Oseku 22. led­na. Z Marien­ber­gu při­jala Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Bal­dauf Vil­la a režisér divad­la v Annaber­gu Gerd Schlott. Spolu s český­mi hor­nick­ý­mi spolky připraví před­stavení horníků s průvo­dem u příleži­tosti 300 let od úmrtí  slavného  saského zak­la­datele vědeck­ého  rud­ného dolování a geolo­gie. Byl jím Wil­helm Hein­rich von Tře­ba, který půso­bil dlouho v Marien­ber­gu a Freiber­gu, pří­tel J.W. Goetha. Mladí hasiči připravu­jí svou tradiční soutěž, která se uskuteční ten­tokrát v červnu na saské straně a v Oseku už byly 22. 1. dom­lu­ve­ny podrob­nos­ti. Do jed­nání se již aktivně zapo­jil i nový staros­ta Oseku Ing. Jiří Macháček