Rada ve Františkánském klášteře v Kadani

Pro první zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v letošním roce 25. led­na vybral mís­tostaros­ta Kadaně, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Jan Losenický, Fran­tiškán­ský klášter, kde rada jed­nala v rekon­struo­vaném refek­táři. Pozvání při­jali hosté, kteří jsou s čin­nos­tí eurore­gionu aktuál­ně provázáni. Zás­tupce člen­ské společnos­ti Celio výkon­ný ředi­tel Zděnek Hubáček seznámil radu se změ­na­mi v jejím vedení a doporučil, by člen­em rady toho­to sdružení zůstal i nadále Antonín Beneš, který v ní získal velké zkušenos­ti. Nová starost­ka Jirko­va, Mgr. Dari­na Kováčová, před­stavi­la změny ve vedení Jirko­va a seznámi­la radu eurore­gionu s návrhem Měst­ské rady Jirkov na své člen­ství v Radě Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada ji koop­to­vala do konání val­né hro­mady, která o člen­ství v radě rozhodne.

Jiří Hájek, ředi­tel firem­ní komu­nikace Unipetrolu, před­stavil dosavad­ní inves­tice do rozvo­je pod­niku a do ochrany živ­ot­ního prostředí ve výši 26 mil­iard za posled­ní tři roky. Unipetrol založil Nadaci Unipetrol, pod­poru­jící stu­den­ty for­mou stipendií a školy for­mou grantů zejmé­na v ústeck­ém kra­ji, což rada vysoce oce­ni­la. V rozsáh­lé diskusi o prob­lem­at­ice stížnos­tí na zápach na saské straně vys­toupili Dr. Jiří Roth, Mgr. Fran­tišek Bína, Radovan Šaba­ta a Ing. Moni­ka Zeman. Jiří Hájek oce­nil přeshraniční působení eurore­gionu a přis­lí­bil ji i nadále pod­porovat. Unipetrol doplní redakční radu Eurore­gionu Krušno­hoří.

Důležitým bodem byla přípra­va Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je.  Dne 23. 1. bylo uza­vřeno podávání žádostí. Lokál­ní řídící výbor o nich bude rozhodovat dne 6. 3. 2019. Celkem bylo podáno 13 pro­jek­tů, 8 saských a 5 českých. Pokud budou schvále­ny všech­ny pro­jek­ty, budou prostřed­ky na české straně v tom­to fon­du vyčer­pány. Pro­jek­tové žádosti budou po reg­is­traci předány přís­lušným odborným komisím k posouzení a jejich stanoviska obdrží člen­ové Lokál­ního řídícího výboru před zasedáním. Rada Eurore­gionu Krušno­hoří obdrží tato stanoviska na svém zasedání 1. 3. 2019 v Žat­ci. Člen­ové rady se podrob­ně zabý­vali ukončením člen­ství Galerie Most. Ta se spo­ji­la s Oblast­ním muzeem Most do jed­né orga­ni­zace. Mgr. Jan Papare­ga navrhl jed­nání s ředitelem Oblast­ního muzea a galerie Most Mgr. Michalem Souku­pem a Ing. Moni­ka Zeman navrhu­je zařa­dit ten­to bod do připravo­vaného setkání hejt­mana s eurore­giony. Změny po komunál­ních vol­bách doz­naly i odborné komise eurore­gionu. Do komise pro muzea a kul­turní památky byla zvole­na Marké­ta Houd­ková z Jirko­va, do komise pro kul­tu­ru a mládež Ing. Marcela Dvořáková, mís­tostarost­ka Bíliny, a Ing. Jiří Macháček staros­ta Oseku. Rada se také již před­běžně zabý­vala val­nou hro­madou. Uskuteční se 26. břez­na 2019 na zámku Čer­vený Hrádek. Ale již na příští jed­nání rady v Žat­ci budou před­lože­ny mater­iá­ly do val­né hro­mady k diskusi a doplnění. Mgr. Bína infor­moval o jed­nání s gen­erál­ní konzulk­ou v Drážďanech JUDr. Marké­tou Meiss­nerovou a o možnos­ti její návštěvy Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě. Mgr. Jan Papare­ga navrhl za mís­to jed­nání mosteck­ou rad­ni­ci 22. 2. 2019.

Po zasedání rady násle­dovala podrob­ná exkurze v klášteře s průvod­cem, která ve členech rady zanecha­la hluboký dojem.