Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé

Nejúžas­nější zážitek, nejlepší akce, nejskvěle­jší restau­race, nejpřehled­nější webové stránky a další počiny v oblasti ces­tovního ruchu, to vše může získat ocenění Krušno­hoská „NEJ“ za rok 2018. Soutěž pro všech­ny, kteří v roce 2018 připrav­ili v oblasti ces­tovního ruchu lákavou novinku, vyh­lási­lo v pre­miéře sdružení part­nerů v oblasti ces­tovního ruchu SPO-NA. O vítězi rozhodne v hlasování na sociál­ních sítích veře­jnost. Nezáleží na odbor­no­s­ti ani pro­fe­sionál­ním zpra­cov­ání soutěžících pro­duk­tů, záleží výhrad­ně na tom, jak se líbi­ly lidem a jaký dojem zanechaly. Do konce břez­na mohou všich­ni nomi­no­vat svého favorita, který bude posunut do hlasování o vítězi. „Soutěž jsme zatím vyh­lásili pouze na české straně Krušných hor. Před­pok­ládáme ale, že společně s part­nerem Eurore­gionem Krušno­hoří v příštích letech rozšíříme soutěž i na sask­ou stranu. Ceny by pak byly při společném setkání všech nomi­no­vaných aktérů v ces­tovním ruchu na české i saské straně hran­ic udíle­ny dvě, Krušno­horská „NEJ“ česká a saská,“ nastíni­la další ročníky na posled­ním jed­nání SPO-NA ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory Eva Maříková. Akce se koná pod zášti­tou hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka. O nejlepší novince v ces­tovním ruchu za rok 2018 bude jas­no po ukončení hlasování veře­jnos­ti v čer­ven­ci letošního roku. 

nej_inzerce