Komise pro muzea a kulturní památky zhlédla boha války Marse ve Freibergu

Když nas­toupil v roce 1587 na trůn saský kur­fiřt Chris­t­ian I., dostal od toskán­ského velkovévody Francesca I. Medice­jského vzác­ný dar. Byly jím tři sošky, které zho­tovil proslulý rene­sanční umělec Giambologna. Čtvr­tou sošku, zobrazu­jící boha války Marse, sochař k zakázce sám při­dal. Kur­fiřt byl nadšen a později si u mis­tro­va žáka objed­nal dalších 13 soch, který­mi vyz­do­bil rodin­nou hrobku ve freiber­ském dómu. Osud tomu chtěl, že 40 cm vysoká soš­ka boha Marse byla od původ­ních tří odd­ěle­na. V roce 1924, po listopadové rev­olu­ci v Německu a sesazení knížat, ji získala rod­i­na Wet­tinů. Od nich se pak Mars dostal do ruk­ou sběratele, který jej v roce 1983 věno­val společnos­ti AG Bay­er. Ta chtěla bron­zovou sošku v čer­ven­ci min­ulého roku poslat do draž­by do londýn­ské aukční síně Sotheby’s. Vzác­ná památ­ka saské kul­turní his­to­rie by díky tomu mohla defin­i­tivně opustit Evropu a zmizet v něk­teré ze soukromých sbírek v zámoří. Zás­luhou finanční pod­pory Svo­bod­ného stá­tu Sasko, spolkové vlády a mno­ha spon­zorů se naštěstí podaři­lo sošku pře­dem vyk­oupit. Mars se vrátil do Sas­ka. Než defin­i­tivně dop­utu­je do drážďan­ských stát­ních uměleck­ých sbírek, navštíví tři měs­ta. Prvním z nich je muzeum ve Freiber­gu, kde bude k vidění až do konce břez­na. A spolu s ním budou moci návštěvní­ci shléd­nout také inter­iér jinak veře­jně nepřís­tup­né hrobky v soused­ním kostele.
Komisi podrob­ně seznámi­la s his­torií Marse nová ředitel­ka freiber­ského muzea Andrea Riedl. Po prohlíd­ce se člen­ové komise věno­vali probíha­jícím pro­jek­tům, z nichž pro česko-saský svět muzeí a památek jsou aktuál­ně nejdůležitější Kul­turní kra­ji­na Krušno­hoří pro sez­nam památek UNESCO, pro­jekt Hračkářský průmysl v Krušno­hoří a pro­jekt Stře­dověkého umění. V rám­ci jed­nání byly také před­stave­ny další pro­jek­tové záměry. S velkým zájmem, jako vždy, se setkaly nejčer­stvější infor­ma­ce z muzeí a dalších kul­turních památek.
Na jed­nání se před­stavi­la nová člen­ka, Bc. Marké­ta Houd­ková z Jirko­va a s komisí se kon­cem břez­na rozloučí její dlou­ho­letý aktivní člen Frank Lehmann, který odchází do pen­ze.