Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise ten­tokrát pro­jed­nala 12. úno­ra nejen dopravní prob­lematiku v Eurore­gionu Krušno­hoří, ale absolvo­vala i podrob­ný výk­lad o čin­nos­ti auto­dro­mu, seznámi­la se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzk­oušela dokonce náročné testy jízdy na hod­ně, hod­ně mokré vozovce.

Jed­ním z nejdůležitějších bodů jed­nání byl opět obch­vat Bran­do­va a vybu­dování nového hraničního mostu. Obec Bran­dov k tomu dala neg­a­tivní stanovisko, což zás­tupce hejt­mana a rad­ní Ústeck­ého kra­je pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pocho­pit. Celou dobu trvání komise se o tom­to prob­lé­mu jed­ná, ale nikdy se nedospě­lo k jed­noz­načné­mu poz­i­tivní­mu rozhod­nutí. Staros­ta soused­ní obce Olbern­hau vysvětlil vstříc­né stanovisko nejen své obce, ale i saského min­is­ter­st­va. Nakonec se staros­tové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu pro­jed­na­jí na společném zasedání. Doufe­jme, že to nedopadne podle kra­jského rad­ního, že se stav­by nikdo za svého živ­ota nedočká. Daleko opti­mističtější byly infor­ma­ce zás­tupců Ředi­tel­ství sil­nic a dál­nic o výs­tavbě dál­nice R7 Pra­ha – Chomu­tov – Chem­nitz. Připravu­je se již dál­niční obch­vat Loun, dokonču­jí se úseky kolem Pos­tolo­prt a celkově by se stav­ba měla dokončit v roce 2024. Komise poté vyjádři­la pod­poru pro­jek­tu Přeshraniční koor­di­nace záj­mové skupiny „Přek­lenutí chy­bějícího úseku Mol­davské / Freiber­ské dráhy“ a doporuči­la pro­jekt ke schválení. Pro­jekt podal Česko­jiřetín­ský spolek – spolek pro oživení Krušno­hoří spolu s obcí Mol­da­va a saským part­nerem Flößer­haus Rechen­berg-Bienen­müh­le. Komise v přípravě své rozvo­jové strate­gie doporuči­la vytváření nových přeshraničních auto­busových linek, ale ačko­liv má pod­poru Ústeck­ého kra­je, nedá se počí­tat s jejich rozšířením v dohled­né době – chy­bí řidiči auto­busů. A to i na saské straně. Další námě­ty do rozvo­jové strate­gie eurore­gionu komise zašle do jed­na­tel­ství. V násled­né diskusi o prob­lémech zim­ní údrž­by si vyměnili člen­ové komise zkušenos­ti z letošního roku.