Komise pro hospodářství a turistiku v lázních

Pro jed­nání komise 13. úno­ra navrhla Yve­ta Slišková, obchod­ní ředitel­ka ve společnos­ti Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený Lázeňský dům Beethoven. Člen­ové komise tak měli jedineč­nou příleži­tost seznámit se na podrob­né prohlíd­ce nejen s lázně­mi, ale i s ter­mál­ním cen­trem Ther­mal­i­um po jeho náročné přes­tavbě. 

Na vlast­ním zasedání před­stavi­la ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Eva Maříková soutěž „Krušno­horská NEJ“. Je urče­na široké veře­jnos­ti a připravená cena by měla být uděle­na tomu nejlepší­mu ino­v­a­tivní­mu pro­jek­tu v tur­is­tice. Návrhy je možné podá­vat do konce břez­na. Německá strana se k této soutěži připo­jí v příštím roce, a budou pak udělovány para­lel­ně dvě ceny na jed­nom slavnos­t­ním zasedání.  Podob­ně jako na min­ulém zasedání komise, kde byla před­stave­na OHK Chomu­tov, byla i na teplick­ém zasedání před­stave­na další komo­ra, ten­tokrát OHK Most. Její ředitel­ka, Ing. Jiři­na Pečnerová, prezen­to­vala za velkého záj­mu real­i­zo­vané pro­jek­ty mostecké komory. Jen z Fon­du malých pro­jek­tů jich bylo v posled­ní době pět, řada dalších byla real­i­zová­na v jiných pro­gramech či byla komo­ra part­nerem něk­terých dalších úspěšných přeshraničních pro­jek­tů.  Společnost Wirtschaffts­förderung Erzge­birge z Annaber­gu, zná­mou z real­izace mno­ha úspěšných přeshraničních pro­jek­tů, před­stavil její jed­na­tel Math­ias Lißke. Zasloužil se o kromě jiného o zpra­cov­ání pro­jek­tu hor­nick­ého regionu Mon­tan­re­gion k zápisu do svě­tového dědictví UNESCO, real­izu­je pro­jekt Lab­o­ra s OHK Chomu­tov, a v součas­né době real­izu­je řadu pro­jek­tů určených na získávání a udržení pra­cov­ních sil v Krušno­hoří. Real­izu­je dlouhodobě i pro­jekt návra­tové poli­tiky oby­va­tel zpět do regionu. Komise se výz­nam­ně podílí na zpra­cov­ání rozvo­jové strate­gii eurore­gionu. V Teplicích se před­stavil na jejím jed­nání nový ředi­tel Des­ti­nační agen­tu­ry Dol­ní Poohří Lukáš Pich­lík a na německé straně nový člen komise Igmar Peter­son z okres­ního úřadu Střed­ní Sasko.