Sportovní komise v Lounech

Předse­da naší sportovní komise Mgr. Zdeněk Piš­to­ra zor­ga­ni­zo­val jed­nání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, dne 18. úno­ra na měst­ském úřadě v Lounech. Čle­ny obou komisí tu přiví­tal nový staros­ta Loun Mgr. Pavel Jan­da. Eurore­gion Krušno­hoří v něm získává velk­ou pod­poru, pro­tože se staros­ta jako stu­dent účast­nil akcí eurore­gionu a byl s nimi vel­mi spoko­jený. Zavedl také komisi na staveniště budoucího plaveck­ého bazénu, jehož výs­tav­ba bude stát více než 200 mil­ionů. Louny jsou dynam­icky se rozví­je­jící měs­to.
Hlavním bodem jed­nání byla přípra­va tradičních sportovních her dvou eurore­gionů. Pořádá je ten­tokrát Okres­ní úřad Střed­ní Sasko, měs­to Mit­twei­da a Okres­ní sportovní svaz Střed­ní Sasko Kreis­s­port­bund Mit­tel­sach­sen e.V. Jeho zás­tup­ci již do Loun přive­zli návrhy na orga­ni­zaci her. Navážou přede­vším na dobré zkušenos­ti min­ulých her v Lovosicích. V Mit­twei­dě se na sportovním areálu sej­dou mladí sportov­ci 13. září 2019 v 9:30 a do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shod­la na čtyřech sportech: fot­bal, vole­jbal, lehká atleti­ka a novou dis­ci­plí­nou bude ten­tokrát i stol­ní tenis. Na jed­nání byly přes­ně vymezeny věkové kat­e­gorie, poč­ty soutěžících, doprovo­du, způ­sob dopravy, stravování. Samozře­jmě se počítá s kul­turním doprovo­dem, ale německá strana ho tají, aby účast­nící nepřišli o to pravé přek­vapení. Orga­nizá­toři zajis­tili také prezentaci míst­ních sportovních klubů a naši mladí sportov­ci se s nimi mohou nejen seznámit, ale mohu si i různé jiné sporty vyzk­oušet. Další již zcela konkrét­ní pro­jed­nání společných sportovních her se uskuteční pří­mo na místě v Mit­twei­dě dne 6. květ­na.
Obě komise poté společně hod­noti­ly 3 pro­jek­ty se sportovní tématik­ou, které jsou před­lože­ny 6. břez­na v Mostě k rozhodování Lokál­ního řídícího výboru v Krušno­hoří. Jeden pro­jekt byl doporučen, dva byly navrže­ny k přepra­cov­ání. V rozsáh­lé diskusi o stavu real­izace Fon­du malých pro­jek­tů bylo kon­sta­továno, že na české straně již téměř žád­né prostřed­ky nezbý­va­jí, pro­to by se měli čeští žadatelé spo­jit se svý­mi saský­mi part­nery, aby pro­jek­ty podá­vali oni, pro­tože na saské straně ještě prostřed­ky zbý­va­jí.