Krizový management

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů eurore­gionu, to byly hlavní body jed­nání komise pro kri­zový man­age­ment v Oseku 19. 2. 2019.
Pro soutěž mladých hasičů již žada­tel, Erzge­birgskreis (Krušno­horský okres), připrav­il podrob­né propoz­ice s časovým plánem. Zbývá ještě dojed­nat a upřes­nit něk­teré dis­ci­plíny a výstroj mladých hasičů, ale k tomu dojde na setkání pořa­datelů v květ­nu pří­mo na místě soutěže, v mládežnické uby­tovně Jugend­her­berge Homers­dorf v rekreačním areálu „Am Greifen­bach­stauwei­her“. Dlouhá diskuse se ved­la o možnos­ti zásahu v pří­padě požáru či nehody na druhé straně hran­ice. Komise se shod­la na tom, že se k této prob­lem­at­ice sejde se soused­ním Eurore­gionem Elbe/Labe a se zás­tup­ci Ústeck­ého kra­je počátkem květ­na.
Na pořadu bylo také hod­no­cení tří pro­jek­tů v oblasti kri­zového man­age­men­tu pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru. Po důk­lad­ném pro­jed­nání nakonec všech­ny tyto tři pro­jek­ty byly doporuče­ny. Pro další období komise plánu­je pokračování v osvědčené soutěži mladých hasičů, ve svém úsilí o přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů a v jejich jazykové přípravě na společné nasazení. K tomu velk­ou měrou již přis­pěl Ústecký kraj, který uhradil ze svých prostřed­ků dotisk stá­va­jícího záchranářského slovníčku pro prak­tické využití při zásahu a aktu­al­i­zo­val ho. Na jed­nání se před­stavi­la nová zás­tup­kyně Ústeck­ého kra­je v komisi, Bc. Adéla Lehečková.