Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří se gen­erál­ní konzul­ka JUDr. Marké­ta Meiss­nerová a konzul­ka Mgr. Lenka Konšelová seš­ly dne 22. 2. 2019 na přá­tel­ském setkání s její­mi čle­ny v Mostě na rad­ni­ci. Obě konzulky klad­ně oce­ni­ly role eurore­gionů v kaž­do­den­ní přeshraniční spoluprá­ci Sasko-Česká repub­li­ka. Zás­tup­ci eurore­gionu pro­jevili přání více se zapo­jit do akcí konzulá­tu v Drážďanech a prohloubit mediál­ní spoluprá­ci, přede­vším se více vzá­jem­ně prezen­to­vat na webových stránkách a na face­booku. Pro Eurore­gion Krušno­hoří je aktuál­ní prob­lemati­ka znečištění ovz­duší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl při­jat velký pro­jekt OdCom, který zjišťu­je příčiny. Předse­da komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušno­hoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrob­nou zprávu. Nicméně se v posled­ní době stížnos­ti ze saské strany neob­je­vu­jí. Pro náš společný eurore­gion jsou důležitá další dopravní propo­jení pomocí auto­busových linek. Zatím je to jen spoj Olbern­hau-Litvínov. Bohužel k další­mu rozšíření v dohled­né době zře­jmě nedo­jde, přestože o to obě strany eurore­gionu usilu­jí – chy­bí řidiči. Dopravní komise eurore­gionu se zabývá již od svého založení možnos­tí dostavy chy­bějícího úseku železnice Mol­da­va – Holzhau na saské straně. V posled­ní době se ini­cia­tivy ujal Česko­jiřetín­ský spolek a jeho předse­da Ing. Fišer aktuál­ní prob­lematiku na jed­nání v Mostě před­stavil. Paní gen­erál­ní konzul­ka je s tím­to prob­lémem detail­ně sezná­me­na a podílí se na jed­nání s odpověd­ný­mi zás­tup­ci na saské straně. Vyčíslila nák­la­dy na nut­nou studii a na vlast­ní inves­ti­ci na dostavbu. Její výše pří­tom­né přek­va­pi­la. Pro rozvoj naše­ho regionu je také nut­ná dostav­ba dál­nice D7. O úspěšném pos­tupu její výs­tav­by podrob­ně infor­moval Radovan Šaba­ta z Loun, který se za ni, jako staros­ta Loun, celou dobu zasazo­val. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zprá­va. Po jed­nání doprovodil primá­tor Mostu Mgr. Jan Papare­ga obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krás­ný výh­led na měs­to, a při té příleži­tosti je infor­moval o rozvo­ji toho­to, v součas­nos­ti tak sle­dovaného, měs­ta.