Komise pro kulturu a mládež v Mostě

Jed­ním z nejúspěšnějších pro­jek­tů této aktivní komise byla výs­ta­va saských uměl­ců v tehde­jší mostecké galerii GVU a ten­to pro­jekt by měl mít své pokračování. Vzh­le­dem k tomu, že doš­lo ke spo­jení mostecké galerie s mosteck­ým muzeem, mělo by pokračování pro­jek­tu nyní vést muzeum. Jed­nání komise se pro­to uskutečni­lo v jeho zasedací míst­nos­ti. Komise ustavi­la užší pra­cov­ní skupinu pod vedením Con­stanze Ulbrich­tové z Marien­ber­gu, která pro­jekt prezen­tace, ten­tokrát českých uměl­ců v Sasku, připraví. Komise se seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů, ve kterém na české straně zbývá již jen vel­mi málo prostřed­ků, na saské ale více. Pro­jek­tová man­ažer­ka Elke Zepak seznámi­la česk­ou stranu s novým ustanovením v real­izaci pro­jek­tů na saské straně. Mís­to dosavad­ní hran­ice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanove­na hran­ice ještě nižší, ten­tokrát 250 EUR. Komise považu­je ten­to způ­sob výběrového řízení na kul­turní aktiv­i­ty za vel­mi nešťast­ný, a pověři­la své zás­tupce, aby se dopisem obrátili na Správní orgán pro­gra­mu a na saské Min­is­ter­st­vo financí. Poté by němečtí i čeští zás­tup­ci komise s těmi­to úřady měli jed­nat a pokusit se sla­dit před­pisy v obou částech eurore­gionu tak, aby dosáh­li rozum­nějšího řešení, jaké máme na české straně. Komise poté vel­mi podrob­ně hod­noti­la čtyři před­ložené pro­jek­ty. Byly konzul­továny s pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi, byly dobře připrave­ny, a pro­to je komise doporuči­la ke schválení. V komisi doš­lo ke změnám. Po komunál­ních vol­bách byli do ní zvoleni dva noví člen­ové – mís­tostarost­ka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a staros­ta Oseku Ing. Jiří Macháček. Vzh­le­dem ke spo­jení galerie a muzea v Mostě komise navrhu­je, aby byla komise posíle­na o zás­tupce muzea, pro­tože galerie byla v komisi zas­toupe­na. Ředi­tel Oblast­ního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup připrav­il pro čle­ny komise na závěr jed­nání nes­mírně zají­mavou exkurzi. V muzeu je totiž nyní k vidění velko­for­má­tové dílo proslulého českého malíře Alfonze Muchy. Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let pro Česk­ou záložnu v Mostě. Navazu­je na Slo­van­sk­ou epopej a před­stavu­je Boha Mamonu,  ale možná by měl být inter­pre­tován i jako slo­van­ský bůh Veles. Obraz přestál oku­paci, válku i zbourání starého Mostu. Po roce 1977 byl darován mosteck­é­mu muzeu a u příleži­tosti stého výročí vzniku Českosloven­s­ka byl zpřís­tup­něn veře­jnos­ti.