Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Eurore­gion čeka­jí změny

Žate­cký mís­tostaros­ta, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří, připrav­il její zasedání 1. břez­na v Galerii Sladov­na Žatec. Rada se po zprávě o čin­nos­ti jed­na­tel­ství podrob­ně seznámi­la s podaný­mi pro­jek­ty do Lokál­ního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se který­mi se shodu­je. Rozhod­nu­to o nich bude v Mostě 6. břez­na. Nejdůležitějším bodem však byla přípra­va val­né hro­mady, která se uskuteční 29. břez­na 2019 na zámku Čer­vený Hrádek v Jirkově. Rada dlouze disku­to­vala o navrženém pro­gra­mu a po změnách v pořadí pod­stat­ných bodů ho schválila. Připrav­i­la také vol­by nové rady s tím, že po před­jed­nání před val­nou hro­madou rada na jejím zasedání návrhy členů před­nese. Zprávu o hospo­daření sdružení a návrh rozpoč­tu na rok 2019 před­nese Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořan. Revizní komise bude na val­né hro­madě doplně­na. Rada poté jed­no­myslně zvo­lila Mgr. Micha­la Souku­pa, ředitele Oblast­ního muzea Most člen­em komise pro kul­tu­ru a mládež. Důvo­dem bylo spo­jení mostecké galerie s muzeem. Ing. Petra Konečná před­stavi­la za velkého záj­mu návrh nových inter­ne­tových stránek české části eurore­gionu, které odpoví­da­jí novým poža­davkům a lépe navazu­jí na stránky jeho německé části. Rada je poz­i­tivně oce­ni­la. Na závěr jed­nání se všich­ni člen­ové rady zúčast­nili exkurze v galerii, kter­ou Jaroslav Špič­ka zasvě­ceně komen­to­val.