Euroregiony společně

Zás­tup­ci česko – saských eurore­gionů se sešli 4. břez­na na mag­istrá­tu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkval­it­nění a zjednodušení Fon­du malých pro­jek­tů v novém pro­gramovém období. Zás­tupce Eurore­gionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější infor­ma­ce z EU, kde má ten­to eurore­gion svého zás­tupce. Pro všech­ny byla hned v úvo­du potěšitel­ná zprá­va, že ten­to oblíbený fond bude i v dalším pro­gramového období zachován a pod­porován. Počítá se s při­b­ližně ste­jným obje­mem financí a Výbor regionů usilu­je navíc i o navýšení prostřed­ků. Zatím ale není navržen vlast­ní podíl, návrhy kolísají od 0 do 30 %.  Na admin­is­tra­tivu fon­du zůstává 20 %. Zák­la­dem ini­cia­tivy česko – německ­ých eurore­gionů je mater­iál vypra­co­v­aný na česko-pol­ské hrani­ci, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším vyúč­továním malých pro­jek­tů. Mohly by vzni­knout dva typy pro­jek­tů – pro širok­ou veře­jnost a pro úzké skupiny, které by měly mít rozdíl­né vyúč­tování s odlišným využitím paušálů. A doufáme, že jednodušší. Podle pokynů Evrop­ské komise by přeshraniční fondy měly spravo­vat přeshraniční sub­jek­ty. Pro eurore­giony se úda­jně vyjed­nává výjim­ka, ale není zaručená. Zbývá se pro­to připrav­it i na even­tu­al­i­tu, že bude přeshraniční sub­jekt povin­ný. Na jed­nání v Ústí se probíraly dvě vari­anty – sub­jekt vzniklý spo­jením obou části eurore­gionu či Evrop­ské sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci (ESÚS). Tato právní for­ma spo­jení před­stavu­je možnost real­i­zo­vat přeshraniční spoluprá­ci v rám­ci Evrop­ské unie. Regionál­ním a míst­ním orgánům umožňu­je vytvářet přeshraniční sesku­pení s právní sub­jek­tiv­i­tou. Tuto vari­antu připravu­je Eurore­gion Nisa a považu­je ji za nejschůd­nější. V obsáh­lé diskusi pří­tom­ní pro­brali testo­vací pod­kla­dy z Eurore­gionu Glacen­sis ohled­ně vyka­zování výda­jů. Zás­tup­ci eurore­gionů by také rádi posílili své Fondy malých pro­jek­tů o možnos­ti malých inves­tic pro kul­turní památky s navýšením rozpoč­tu. Shodli se také na navázání užší spolupráce s Česko-německ­ým fon­dem budouc­nos­ti. Pro další přípravu Fon­du malých pro­jek­tů se sej­dou zás­tup­ci eurore­gionů 23. květ­na 2019. Za náš eurore­gion se jed­nání zúčast­nil jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína a finanční man­ažer­ka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokáza­la svou pro­fe­sion­al­i­tu a důk­lad­nou znalost prob­lematiky.