Euroregion připravuje valnou hromadu

Uskuteční se ten­tokrát na zámku Čer­vený hrádek v Jirkově 29. břez­na od 10 hod. a zvolí pat­nác­tičlen­nou radu toho­to sdružení a revizní komisi. Ke schválení je před­ložen rovněž návrh rozpoč­tu na rok 2019 a výsledek hospo­daření.

Eurore­gion spolurozho­du­je o velkých pro­jek­tech v Mon­i­torovacím výboru Koop­er­ačního pro­gra­mu spolupráce a sám spravu­je Fond malých pro­jek­tů, zajišťu­je jeho správu a admin­is­traci. Ročně má každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci v tom­to fon­du průměrně 220000 EUR. Celkem bylo k dis­pozi­ci v součas­ném pro­gramovém období pro česk­ou stanu více než jeden mil­ion EUR. O pokračování toho­to oblíbeného fon­du je již rozhod­nu­to.

Eurore­gion Krušno­hoří tvoří v součas­né době na české straně 111 obcí a orga­ni­za­cí, na saské straně jsou to dva zem­ské okresy, Krušno­horský a Stře­dosaský, a další part­neři. Dvo­j­jazyčný zpravo­daj eurore­gionu Info­press je právě v tisku a bude na Čer­veném Hrád­ku členům a hostům předán. Účast na val­né hro­madě přis­lí­bili výz­nační hosté, přede­vším hejt­man Oldřich Bubeníček, se kterým si bude možné i neo­fi­ciál­ně popoví­dat.