Sociální komise

Česká část sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 27. břez­na v Mostě, aby reago­v­ala na návrh její německé části. Ta totiž navrhu­je, aby se jed­nání omezi­la na dvě zák­lad­ní zasedání v roce, kromě pro­jed­návání mimořád­ných pro­jek­tových návrhů a podle aktuál­ních potřeb, např. při zpra­cov­ání rozvo­jové strate­gie eurore­gionu. Německá strana navrhla také spo­jení sociál­ní komise s komisí škol­sk­ou. Na mosteck­ém mag­istrá­tu se čeští člen­ové komise shodli na tom, že považu­jí čtvrtlet­ní setkávání komise za opti­mál­ní, komise nejen hod­notí pro­jek­ty, ale vyměňu­je si vzá­jem­ně infor­ma­ce a zkušenos­ti v mno­ha oblastech a spo­ju­je je s odborný­mi exkurze­mi. Navrhli také další téma­ta pro jed­nání v letošním roce. Jsou to: sociál­ní bydlení, inkluze, dluhy a exekuce, rodin­ná prob­lemati­ka spo­jená s kom­pe­tence­mi rodičů, s vol­ným časem v rod­ině, také domácí násilí, prob­lemati­ka pros­ti­tuce a v neposled­ní řadě jsou to i prob­lémy vir­tuál­ního svě­ta a jeho rizika. V mno­ha pří­padech je společné jed­nání se škol­sk­ou komisí vhod­né, ale čeští člen­ové nepo­važu­jí za nut­né obě komise spo­jit. Pro kval­it­nější spoluprá­ci v sociál­ní oblasti považu­je komise za nut­né vypra­co­v­at síťové propo­jení sociál­ní práce v obou částech eurore­gionu, insti­tucí a dalších part­nerů. Záměrem je vzá­jem­ná přeshraniční prezen­tace a zprostřed­kování kon­tak­tů pro společné pro­jek­ty.