Nová naděje pro Moldavskou dráhu

V Holzhau (míst­ní část obce Rechen­berg-Bienen­müh­le) proběh­la česko-německá kon­fer­ence záj­mové skupiny Mol­davská / Freiber­ská dráha. Sešli se na ní zás­tup­ci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Eurore­gionu Krušno­hoří, ale i hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček, gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech JUDr. Marké­ta Meiss­nerová, poslankyně Spolkového sně­mu SRN Veroni­ka Bell­mann, a mno­ho dalších výz­nam­ných osob­nos­tí z min­is­ter­stev obou zemí. Na kon­fer­en­ci v Holzhau 28. břez­na 2019 vyjádřili všich­ni pod­poru obnovení železničního spo­jení Most – Freiberg s dostavbou chy­bějícího úseku na saské straně a vyjádřili to i pod­pisem mem­o­ran­da, vzešlého z této kon­fer­ence.

Tisková zprá­va č. 1 (20190328 Holzhau)