Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předse­dou je zvolen Ing. Vlas­tim­il Voz­ka

Místem jed­nání val­né hro­mady se stal 29. břez­na 2019 Čer­vený Hrádek u Jirko­va. Vlast­ní­mu zasedání val­né hro­mady před­cháze­lo krátké jed­nání rady, která vylouči­la dva čle­ny pro nepla­cení člen­ských příspěvků a při­jala za nového čle­na Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jed­na­tel, Ing. Tomáš Novák, na val­né hro­madě čin­nost této společnos­ti prezen­to­val.
Jed­nání val­né hro­mady zaháji­la starost­ka Jirko­va Mgr. Dari­na Kováčová, člen­ka Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Přiví­ta­la hosty, jmen­ovitě hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka, a poté před­stavi­la zámek a jeho his­torii. Předse­da eurore­gionu Ing. Jiří Hlin­ka seznámil pří­tom­né s výroční zprávou za rok 2018 a celé zasedání řídil. Zprávu o hospo­daření před­nesl Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořan, a pokračo­val pak návrhem vyrov­naného rozpoč­tu na rok 2019. Val­ná hro­ma­da jed­no­myslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospo­daření za rok 2018 a odsouh­lasi­la návrh rozpoč­tu roku 2019 v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Eurore­gion Krušno­hoří 111 členů, z toho 72 obcí a 39 orga­ni­za­cí.
Val­ná hro­ma­da zvo­lila poté čle­ny revizní komise: Ing. Karel Hon­zl-Pod­bořany, Ire­na Pip­išková-Háj u Duch­co­va a Mgr. Dari­na Kováčová-Jirkov.

Nejdůležitějším bodem byla vol­ba členů rady. Zvoleni byli tito zás­tup­ci okresů:
Chomu­tovsko: Mgr. Jan Mareš – Chomu­tov, Ing. Šte­fan Drozd – Klášterec, Mgr. Dari­na Kováčová-Jirkov, Mgr. Jan Losenický-Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlas­tim­il Voz­ka-Most, Petr Čer­ven­ka-Mez­i­boří, Jiří Mooz-Bran­dov
Loun­sko: Mgr. Pavel Jan­da-Louny, Jaroslav Špič­ka-Žatec, Mgr. Radek Reindl-Pod­bořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlin­ka-Osek, Mgr. Zbyněk Šim­bera-Duch­cov
Lit­o­měřicko: Mgr. Josef Seifert-Tře­bívlice
Mimo munic­i­pal­i­tu: Mg.A Jiří Rumpík-Měst­ské divad­lo Most a Antonín Beneš-Celio

Po ofi­ciál­ním jed­nání val­né hro­mady se opět sešla rada a zvo­lila nové vedení eurore­gionu. Předse­dou Eurore­gionu Krušno­hoří je zvolen Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, jeho zás­tup­ci jsou Ing. Šte­fan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Málok­do se může vykázat takový­mi zkušenos­t­mi z veře­jné správy a poli­tiky, jako Ing. Voz­ka – primá­tor Mostu, poslanec Par­la­men­tu ČR, kra­jský zas­tupi­tel a člen mno­ha a mno­ha dobro­vol­ných sdružení. Navíc se srd­cem pro přeshraniční spoluprá­ci a part­ner­ství měst.

Po neo­fi­ciál­ních přá­tel­ských rozhovorech se něk­teří pří­tom­ní zúčast­nili podrob­né a vel­mi zají­mavé prohlíd­ky zámku Čer­vený Hrádek za doprovo­du starostky Jirko­va Mgr. Kováčové. Čer­vený Hrádek určitě patří mezi nejkrás­nější zámky v celém eurore­gionu.