Obměna v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

V jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě se sešli jeho noví zás­tup­ci s těmi dosavad­ní­mi. Z Freiber­gu při­jela nová jed­natel­ka Veroni­ka Jahn s dosluhu­jící jed­natelk­ou Beate Eben­höh a z Mostu přišel nový předse­da české části eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. Oba noví vedoucí pra­cov­ní­ci hned na svém první setkání přek­va­pili svý­mi hluboký­mi znalost­mi prob­lematiky přeshraniční spolupráce i aktuál­ního poža­davku Evrop­ské komise ohled­ně vytvoření společného přeshraničního sub­jek­tu, který bude rozhodovat o dotacích. Pro eurore­giony se jed­ná přede­vším o společ­nou správu Fon­du malých pro­jek­tů. Není divu, že jsou oba „v obraze“ – Veroni­ka Jahn má zkušenos­ti pří­mo z práce v řídícím orgánu koop­er­ačního pro­gra­mu v SAB v Drážďanech, Ing. Voz­ka má bohaté zkušenos­ti z par­la­men­tu, kra­je, jako primá­tor měs­ta Mostu, ale i s vedením různých sdružení, jako je např. Pod­krušno­horské hor­nické muzeum, kde byla řada přeshraničních pro­jek­tů úspěšně real­i­zová­na.