Konference Vodamin II

Budou důl­ní vody škodit nebo sloužit?

Ve Freiber­gu se v reprezen­tačním objek­tu Alte Men­sa kon­ala 4. břez­na 2019 kon­fer­ence s názvem Možnos­ti a výzvy při využívání důl­ních vod v pro­jek­tu Vodamin II v koop­er­ačním pro­gra­mu Inter­reg V‑A. Eurore­gion Krušno­hoří je v tom­to pro­jek­tu mediál­ním part­nerem a doprovází ho od samého počátku a admin­istru­je ho OHK Most. Po něko­li­ka work­shopech na české i saské straně se kon­fer­ence ve Freiber­gu soustředi­la v první části na prob­lematiku využití důl­ních vod. Saská strana před­stavi­la tech­nická řešení jejich ener­get­ick­ého využití, možnos­ti vytápění důl­ní­mi voda­mi, čištění těch­to vod a jejich chemii. Velký ohlas mělo před­stavení mem­bránových tech­nologií v těžeb­ním průmys­lu v Německu. Česká strana předved­la ukázky využití důl­ních vod pro tech­nické i rekreační úče­ly a prezen­to­vala možnos­ti rozvo­je hor­nick­ého rozvo­je hor­nické oblasti na přík­ladu Mostec­ka. V druhé části kon­fer­ence pod tak­tovk­ou lead­part­nera pro­jek­tu, Ing. Tomáše Budí­na, ředitele Palivového kom­biná­tu Ústí, před­stavili jed­notliví pro­jek­toví part­neři dosavad­ní výsled­ky v real­izaci pro­jek­tu, ale vys­toupili i hosté s přík­la­dy využití geot­er­mick­ého poten­ciálu jako  je tomu např. v Buchu­mi, či ze získávání tepla z důl­ních vod přímým odpařováním jako v Drážďanech. Pro Mostecko je důležité vědět, co se stane s důl­ní­mi voda­mi, až se přes­tanou v povr­chových dolech důl­ní vody čer­pat. K tomu slouží řada kon­trol­ních vrtů, které Palivový kom­binát již provádí.