TECHNODAYS v Chomutově

Letošní, v pořadí již 6. ročník veletrhu Techn­o­days, byl slavnos­t­ně zahá­jen 25. dub­na v Rock­net Aréně v Chomu­tově. Oce­nili ho ve svých pro­jevech výz­načné osob­nos­ti Ústeck­ého kra­je v čele s hejt­manem Bubeníčkem. Velké množství firem, stu­den­tů a výz­načných hostů využi­lo možnost se na tom­to prestižním veletrhu prezen­to­vat. Zor­ga­ni­zo­vat tak obrovsk­ou akci vyžadova­lo značné úsilí a návštěvní­ci se obdi­vně vyjadřo­vali o prá­ci chomu­tovské komory a její ředitelky Ing. Ivany Košanové. Záměr akce se určitě vyplnil. Žáci zák­lad­ních a střed­ních škol, rodiče, neza­měst­naní i široká veře­jnost, ti všich­ni se seznámili s nabíd­k­ou tech­nick­ých oborů a řeme­sel prostřed­nictvím jejich prezen­tace. Tech­nická povolání budou po této prezentaci při­tažlivější a rozhodování žáků i jejich rodičů pro tech­nické obo­ry jistě poz­i­tivně ovlivní.