Jaká bude další cesta euroregionů?

Pro jed­nání rady 26. dub­na navrhli Ing. Jiří Hlin­ka a staros­ta Oseku Ing. Macháček Společen­ské cen­trum v Oseku. Pozvánku na zasedání rady při­jal i RNDr. Jiří Horáček, ředi­tel Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce MMR ČR, garant pro­gra­mu přeshraniční spolupráce pro velké i malé pro­jek­ty. S naším eurore­gionem spolupracu­je Dr. Horáček od samého počátku, velk­ou měrou pod­pořil jeho první kroky a byl nám vždy oporou. Na jed­nání v Oseku seznámil čle­ny rady s aktuál­ní situ­ací v přípravě nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce a vel­mi zasvě­ceně zod­poví­dal dotazy ohled­ně navrho­vaného Evrop­ského sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci. Před­pok­ládá se založení společného právního sub­jek­tu, který by spravo­val Fond malých pro­jek­tů. Rada pověři­la předse­du a jed­natele, aby k tomu získali další potřeb­né pod­kla­dy a připrav­ili jed­nání s ostat­ní­mi eurore­giony a Ústeck­ým kra­jem. Rada pod tak­tovk­ou svého nového předsedy Ing. Vozky, který se vel­mi rych­le v prob­lem­at­ice eurore­gionu zori­en­to­val, klad­ně zhod­noti­la val­nou hro­madu na Čer­veném Hrád­ku, seznámi­la se s před­ložený­mi pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a pro­jed­nala další možnos­ti vydávání svého dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press. Na závěr násle­dovala exkurze ve společen­ském cen­tru, které na ně uděla­lo velký dojem.