15 let v EU

Ohléd­nutí za dosavad­ní přeshraniční spoluprací.

Více než 15 let probíhá pod­po­ra naší přeshraniční spolupráce z prostřed­ků EU. Zahájil ji pro­gram Phare CBC, který umožnil ČR pod­pořit první společné přeshraniční pro­jek­ty, poté násle­doval pro­gram Inter­reg III A, po něm pro­gram Cíl 3 a od roku 2014 využíváme Pro­gram spolupráce ČR – Sasko Inter­reg V‑A. Součástí všech pro­gramů byl i Fond malých pro­jek­tů, který spravu­jí eurore­giony a využí­va­jí ho přede­vším na pod­poru setkávání lidí soused­ních zemí. Na výroční kon­fer­en­ci v Diva­dle G.Hauptmanna (Ger­hart-Haupt­mann-The­ater) v Zit­tau v úterý 30. dub­na 2019 zhod­notili dosavad­ní spoluprá­ci min­istři tří zemí Česko-pol­sko-saského Tro­jzemí – Klára Dostálová, min­istryně Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj, Thomas Schmidt stát­ní min­istr, Saské stát­ní min­is­ter­st­vo živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství (SMUL) a Adam Ham­ryszczak, vicem­i­nistr, Min­is­ter­st­vo inves­tic a rozvo­je. V pódiové diskusi vys­toupili před­stavitelé samo­správ těch­to třech zemí. V pro­gramovém bloku 5 let společně v EU z regionál­ního pohle­du, který moderovala Dr. Hana Müller Karlová ze Společného sekre­tar­iá­tu Drážďany, se tato spolupráce před­stavi­la i z pohle­du vyšších územ­ních celků.  Násle­dovala pódiová diskuse s názvem 15 let společně v EU – Hod­no­ty pro budouc­nost, soused­ství a dosažené výsled­ky a násle­dova­lo tří­jazyčné divadel­ní před­stavení Divad­la G. Haupt­man­na. Také vys­toupení pol­ského tanečního a pěveck­ého souboru se setka­lo s nadšeným ohlasem. Druhý den po sportovních zážitcích pokračo­vala kon­fer­ence zdrav­icí starostů part­ner­ských měst Tro­jzemí, pódiovou diskusí a tře­mi kon­cer­ty – samozře­jmě pol­ským, saským a českým. V neo­fi­ciál­ních rozhovorech se dosavad­ní part­ner­ství ještě více prohloubi­la.