Sport

Sportovní hry Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě.
Pořádá je Okres­ní úřad Střed­ní Sasko, měs­to Mit­twei­da a Okres­ní sportovní svaz Střed­ní Sasko (Kreis­s­port­bund Mit­tel­sach­sen e.V.). Na jed­nání sportovních komisí obou eurore­gionů 6. květ­na v místě konání her v Mit­twei­dě byly s koneč­nou plat­nos­tí stanove­ny věkové kat­e­gorie soutěžících, druhy sportu, poč­ty účast­níků, jejich dopra­va a stravování. V Mit­twei­dě se ve sportovním areálu sej­dou mladí sportov­ci 13. září 2019 v 9:30 a až do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shod­la na 4 sportech: fot­bal, vole­jbal, lehká atleti­ka a novou dis­ci­plí­nou bude ten­tokrát i stol­ní tenis. Samozře­jmě se počítá s kul­turním doprovo­dem.
Komise se také seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů v obou eurore­gionech. Na české straně v našem Eurore­gionu Krušno­hoří zbývá už jen omezený počet prostřed­ků, ale na navrho­vané pro­jek­ty v oblasti sportu do příštího Lokál­ního řídícího výboru budou stačit. Obě komise hod­noti­ly ten­tokrát celkem osm sportovních pro­jek­tů. Jeden pro­jekt vráti­la k přepra­cov­ání, sedm doporuči­la.
Jed­nání komise se poprvé zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části naše­ho eurore­gionu Veroni­ka Jahn a předved­la zde své vynika­jící tlu­močnické umění.