Kraj a jeho euroregiony

Kri­zový man­age­ment dvou Eurore­gionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. květ­na na Kra­jské úřadě Ústeck­ého kra­je, aby se člen­ové komisí těch­to eurore­gionů se zás­tup­ci kra­je společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v pří­padě požárů, dopravních nehod či jiných mimořád­ných situ­ací. Po obsáh­lé diskusi se všich­ni shodli na tom, že připraví dopisy na přís­lušná min­is­ter­st­va s vylíčením součas­ného stavu z regionál­ního a přeshraničního pohle­du a vyjádří nut­nou potře­bu jednoduchého přeshraničního zásahu v pří­padě mimořád­ných událostí na druhé straně eurore­gionu. Součástí jed­nání byla také přípra­va soutěže mladých hasičů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Proběhne ten­tokrát ve dnech 21. – 23. červ­na na saské straně v tur­i­stick­ém mládežnick­ém zařízení Jugend­her­berge Homers­dorf v rekreačním areálu „Am Greifen­bach­stauwei­her“. Na další soutěži mladých hasičů naše­ho eurore­gionu by se už mohl podílet i Eurore­gion Elbe/Labe. Na jed­nání komisí se přes­tavi­la nová jed­natel­ka německé části naše­ho eurore­gionu Veroni­ka Jahn, která také jed­nání výborně tlu­moči­la.