Komise pro kulturu a mládež

Tato komise měla jako vždy i 10. květ­na 2019 v Marien­ber­gu ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la k hod­no­cení nejvíce pro­jek­tů pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru; ten­tokrát jich bylo celkem 11. A pro­tože byly vel­mi pečlivě konzul­továny pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi v jed­na­tel­stvích obou částí eurore­gionu, komise je po podrob­ném pro­jed­nání doporuči­la ke schválení jen s něko­li­ka drob­ný­mi věc­ný­mi připomínka­mi.

Na posled­ním jed­nání komise v Mostě požá­dali člen­ové komise předsed­kyni její německé části Con­stanze Ulbrich o pro­jed­nání kom­p­liko­vaných pravidel výběrových řízení v rám­ci malých pro­jek­tů na saské straně, kde se jed­ná o hrani­ci vcelku zaned­batel­ných částek. Con­stanze ale moc na saském min­is­ter­stvu financí neuspěla, pravid­la jsou ještě kom­p­liko­vanější. Hezky zavzpomí­nal předse­da české části komise Václav Hof­mann: “Když jsme začí­nali v eurore­gionu, záviděli jsme saským kolegům jejich jednoduché a rozum­né před­pisy“.

Jed­nání se ten­tokrát z důvo­du nemo­ci nemohla zúčast­nit jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Beate Eben­höh, která odchází do důchodu. A právě na tom­to jed­nání se s ní komise chtěla rozloučit. Tak jí posílá ale­spoň dárky z jejích oblíbeného českého zeleného skla a společ­nou fotografii.