Komise pro hospodářství a turistiku sfárala

Jed­nání této důležité komise proběh­lo 13. květ­na v jed­na­tel­ství Eurore­gionu ve Freiber­gu, ale exkurze, které býva­jí vždy součásti těch­to jed­nání, ved­la ten­tokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche. Komise detail­ně posoudi­la dva před­ložené pro­jek­ty a doporuči­la je k při­jetí. Německá část naše­ho eurore­gionu sídlí v areálu společnos­ti GIZEF, což je cen­trum pro ino­vace a pod­nikání. Jed­na­tel společnos­ti, Erich Fritz, ji členům komise při­blížil v poutavé prezentaci. Komise se na svém jed­nání rozlouči­la s jed­natelk­ou německé části eurore­gionu, která po 26 letech vel­mi úspěšné práce odchází do důchodu. Její nás­tup­kyně, Veroni­ka Jahn, se ale úspěšně zapra­cov­ává a na exkurzi v šachtě sama již odborný výk­lad výborně tlu­moči­la. Reiche Zeche je bývalý stříbrný důl, který se po ukončení těž­by stal nejen tur­i­stick­ou atrakcí, ale slouží i míst­ní hor­nické uni­verz­itě Bergakademie Freiberg jako mís­to prak­tické výuky a výzku­mu. S naši­mi tur­i­stick­ý­mi hor­nick­ý­mi aktivi­ta­mi se tu nabízí řada společných pro­jek­tů