Euroregion – životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval členy na slavnostní otevření 24. června. Zástupci euroregionu v Monitorovacím výboru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli výborné zpracování tohoto projektu. Němečtí kolegové informovali o jeho obdobě na saské straně a o propojení obou informačních center.  Poté byly projednány projektové záměry komise a její návrhy do budoucího programového období z pohledu životního prostředí a regionálního rozvoje. Komise navrhuje podpořit ekologické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, podrobně informoval o problematice rekultivací a o nutnosti výměny odborných informací a dat se saskou stranou. Na exkurzi v dispečinku mohli členové komise porovnat vybavení, které znali z poslední návštěvy v roce 2012, s jeho modernizací. Samozřejmě následovala vysoce odborná diskuse odborníků o problematice vodního hospodářství, které výborně tlumočila nová jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise se na chomutovském jednání dojemně rozloučila po 26 letech s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu.