Euroregion — životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, stát­ní pod­nik v Chomu­tově je part­nerem naše­ho eurore­gionu v mno­ha pro­jek­tech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Pro­to se také jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán uskutečni­lo 16. květ­na v jeho reprezen­tačním sále. Ing. Mar­tin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně real­i­zo­vaným přeshraničním pro­jek­tem Infor­mačního cen­tra Flá­je a poz­val čle­ny na slavnos­t­ní otevření 24. červ­na. Zás­tup­ci eurore­gionu v Mon­i­torovacím výboru, kde byl pro­jekt schválen, vyzd­vih­li výborné zpra­cov­ání toho­to pro­jek­tu. Němečtí kole­gové infor­movali o jeho obdobě na saské straně a o propo­jení obou infor­mačních cen­ter.  Poté byly pro­jed­nány pro­jek­tové záměry komise a její návrhy do budoucího pro­gramového období z pohle­du živ­ot­ního prostředí a regionál­ního rozvo­je. Komise navrhu­je pod­pořit eko­log­ické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a přede­vším lesa. Ing. Petr Svo­bo­da, CSc., ředi­tel Výzkum­ného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Eko­log­ické cen­trum Most pro Krušno­hoří, podrob­ně infor­moval o prob­lem­at­ice rekul­ti­vací a o nut­nos­ti výměny odborných infor­ma­cí a dat se sask­ou stra­nou. Na exkurzi v dis­pečinku mohli člen­ové komise porov­nat vybavení, které znali z posled­ní návštěvy v roce 2012, s jeho mod­ern­iza­cí. Samozře­jmě násle­dovala vysoce odborná diskuse odborníků o prob­lem­at­ice vod­ního hospodářství, které výborně tlu­moči­la nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Veroni­ka Jahn. Komise se na chomu­tovském jed­nání dojem­ně rozlouči­la po 26 letech s dosavad­ní jed­natelk­ou Beate Eben­höh, která odchází do důchodu.