Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve stře­dověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Mon­i­torovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho člen­ové pro­jed­nali stav real­izace stá­va­jícího pro­gra­mu se zprávou o vyplá­cení prostřed­ků na real­i­zo­vané pro­jek­ty, shodli se na změně jed­nacího řádu, posílili tech­nick­ou pomoc vzh­le­dem k přípravě nového pro­gra­mu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly před­lože­ny dvě žádosti o navýšení prostřed­ků, které ale neby­ly schvále­ny a dvě pro­jek­tové žádosti, které naopak schvále­ny byly. Důležitým bodem byla samozře­jmě infor­ma­ce o přípravě nového pro­gramového období. Prezen­to­vala je Dr. Egle Spudelite, zás­tup­kyně Evrop­ské komise. Nový pro­gram se urych­leně připravu­je. Redakční skupina, ve které jsou eurore­giony zahrnu­ty, připrav­i­la vyhod­no­cení pro­gra­mu, dopadovou analýzu, probíha­jí diskuse o zaměření pro­gra­mu a do této diskuse jsou eurore­giony opět zahrnu­ty. Pro kaž­do­den­ní přeshraniční prá­ci je nejdůležitějším nástro­jem Fond malých pro­jek­tů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Mon­i­torovací výbor se na jed­nání rozloučil s jed­natelk­ou německé části naše­ho eurore­gionu Beate Eben­höh, která po 26 letech své aktivní práce v tom­to grémiu odchází do důchodu.