Euroregion v Meziboří a v čističce

Jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří se kon­a­jí zpravid­la jed­nou za měsíc a na různých místech. Mez­i­boří je vždy­cky oblíbeným místem jed­nání a kon­a­lo se zde opět 17. květ­na 2019. Na rad­ni­ci v Mez­i­boří se rada seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gramového období. Opět vyjádři­la nespoko­jenost s krá­cením dotací na opako­vané malé pro­jek­ty a uloži­la jed­nateli jed­nat o nich se zás­tup­ci MMR ČR. Podrob­ně pro­jed­nala pak 22 pro­jek­tových žádostí do Lokál­ního řídícího výboru a na zák­ladě stanovisek odborných komisí je doporuči­la k při­jetí. Za Fond malých pro­jek­tů cítí rada velk­ou zod­pověd­nost, pro­tože ten­to fond eurore­gion spravu­je. Na jed­nání rady se před­stavi­la nová zás­tup­kyně člen­ské společnos­ti ČEZ v Eurore­gionu Krušno­hoří Soňa Holingerová. Člen­ové před­chozí rady eurore­gionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s mod­ern­i­zo­vanou úprav­nou vody v Mez­i­boří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s nový­mi čle­ny rady. Na podrob­né exkurzi oce­nili inves­ti­ci do její přes­tav­by v celkovém finančním obje­mu 238,5 mil­ionů Kč, s kon­cepcí dalšího rozvo­je a seznámili se na místě i s provozem. Pit­ná voda z úpravny vod v Mez­i­boří patří dlouhodobě k nejk­val­it­nějším v České repub­lice. Jako před­stavitelé samo­správ jsou člen­ové rady dobře obezná­meni s prob­lematik­ou pit­né vody a oceňu­jí přínos této mod­erní čis­tičky pit­né vody. Občané poz­i­tivně hod­notí, že obce převzaly Severočesk­ou vodáren­sk­ou společnost.