Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil 22 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 22. květ­na ve Freiber­gu obdrže­lo k rozhodování celkem 22 pro­jek­tových žádostí. Schvále­ny byly ten­tokrát všech­ny. Svědčí to o výborné prá­ci pro­jek­tových a finančních man­ažerkách společného pro­jek­tového sekre­tar­iá­tu eurore­gionu, které pro­jek­tové žádosti prověři­ly a se žadateli je konzul­to­valy. Za Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj ČR se jed­nání zúčast­nil Ing. Karel Malát. Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je Eurore­gion Krušno­hoří, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí již na české straně téměř žád­né finanční prostřed­ky. Více jich zbývá na saské straně (cca. 400 000 EUR). Čeští žadatelé by měli využít možnos­ti svých saských part­nerů, aby se společné pro­jek­ty podá­valy na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty i ten­tokrát byly zod­pověd­ně posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly plně zohled­něny. Na závěr se všich­ni pří­tom­ní dojem­ně rozloučili s jed­natelk­ou německé části eurore­gionu Beate Eben­höh, která odchází po 26 letech svě­domité práce v eurore­gionu na zasloužilý odpočinek. 

Schválené pro­jek­ty

listi­na