Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka navštívil 27. květ­na svého kolegu, předse­du německé části eurore­gionu zem­ského radu Matthi­ase Damma, v jeho půso­bišti v Zem­ském okres­ním úřadě ve Freiber­gu. Oba předse­dové se shodli na dalším prohlubování společné struk­tu­ry eurore­gionu, oce­nili přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a společně budou prosazo­vat udržení jeho dosavad­ního osvědčeného způ­sobu rozhodování. Oba si také vyměnili infor­ma­ce o vol­bách do EU a na saské straně o komunál­ních vol­bách. Po jed­nání proved­la dosavad­ní německá jed­natel­ka Beate Eben­höh spolu s její nás­tup­kyní Veronikou Jahn českého předse­du s jeho jed­natelem Freibergem. Vlas­tim­il Voz­ka, který je také i předse­da správní rady Pod­krušno­horského tech­nick­ého hor­nick­ého muzea, se zájmem zhlédl výz­nam­né hor­nické památky, připomí­na­jící slávu těž­by stříbra, ze kterého pochází bohat­ství nejen ve Freiber­gu, ale i v dalších saských městech. Čet­né zachovalé kul­turní památky jsou toho dok­la­dem. Rád také při­jal návrh německé strany, aby se příští společné jed­nání před­stavitelů obou částí eurore­gionu kon­a­lo ve freiber­ském zámku, ve výs­tavních pros­torách Ter­ra min­er­alia.