Hornictví v euroregionu

Mezi nejak­tivnější part­nery přeshraniční spolupráce v našem eurore­gionu patří horní­ci. Společně real­i­zo­vali nejen mno­ho společných a prospěšných pro­jek­tů zaměřených na rekul­ti­vace, zahla­zování stop po důl­ní čin­nos­ti či na dopady vzes­tupu důl­ních vod, ale jsou to také pro­jek­ty jejich vzá­jem­né prezen­tace. Tak byla v Pod­krušno­horském tech­nick­ém muzeu na bývalém dole Julius III slavnos­t­ně otevře­na jedinečná výs­ta­va o povr­chovém dobývání hnědého uhlí na Mostecku, s rozměrným mod­elem povr­chové šachty. Zahájil ji předse­da správní rady Pod­krušno­horského tech­nick­ého hor­nick­ého muzea Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který je novým předse­dou Eurore­gionu Krušno­hoří, dále primá­tor Mostu Mgr. Jan Papare­ga a ředi­tel toho­to muzea Zbyněk Jakš.