Kraj a jeho euroregion

Pro nového předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku patří úzká spolupráce eurore­gionů a kra­je k jeho největším pri­or­itám. Pro­to také zor­ga­ni­zo­val 29. 5. 2019 setkání s hejt­manem Ústeck­ého kra­je Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupra­cov­níky na kra­jském úřadě. Před­stavil se zde ve své nové funkci, ovšem jako kra­jský zas­tupi­tel a poslanec Par­la­men­tu ČR je zde dobře znám. Na společném jed­nání se všich­ni shodli na tom, že pro správu Fon­du malých pro­jek­tů není nezbyt­ně nut­né vytvářet novou struk­tu­ru — Evrop­ské sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci (ESÚS) — podle návrhu Evrop­ské komise, pro­tože dosavad­ní způ­sob společného rozhodování ve správě Fon­du malých pro­jek­tů se plně osvědči­lo a fun­gu­je bezchyb­ně. Dále se také shodli na společné přípravě na nové pro­gramové období, podob­ně, jako tomu bylo vždy v min­u­losti. Zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří seznámili hejt­mana a jeho spolupra­cov­níky s čin­nos­tí eurore­gionu a se záměry do nejbližší budouc­nos­ti. Je to samozře­jmě drob­ná kaž­do­den­ní přeshraniční spolupráce, ale také pod­po­ra hor­nick­ých památek v rám­ci kul­turního dědictví UNESCO Mon­tan­re­gion a udržení dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press.