Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posilu­je

Dvouden­ní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci se kon­a­lo ten­tokrát na zámku Lib­lice ve dnech 3. – 4. červ­na 2019 a ses­tá­va­lo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvoře­na ze zás­tupců min­is­ter­stev, hospodářských komor, kra­jů a česko-saských eurore­gionů. Jed­nání se zúčast­ni­la řada výz­nam­ných hostů, jako např. velvys­lanec Spolkové repub­liky Německo v Praze Christoph Israng či gen­erál­ní konzul­ka ČR v Drážďanech Marké­ta Meiss­nerová. Eurore­giony byly zas­toupe­ny v pod­skupině pro územ­ní rozvoj, spoluprá­ci eurore­gionů, kra­jů a pro tur­is­tiku. Pro ně bylo důleži­tou infor­ma­cí, že je zachován Fond malých pro­jek­tů pro pro­jek­ty typu „peo­ple to peo­ple“ v dalším pro­gramovém období a je ukotven  v návrhu nařízení k cíli „Evrop­ská územ­ní spolupráce“ (Inter­reg) po roce 2020. Bylo shod­ně kon­sta­továno, že ESÚS, tedy společný orgán pro územ­ní spoluprá­ci není pro prá­ci a rozhodování pro eurore­giony zapotře­bí, jejich dosavad­ní struk­tu­ra se osvědči­la a plně vyhovu­je správě Fon­du malých pro­jek­tů. Z pri­or­it česko-saské přeshraniční spolupráce je pro její další rozvoj důležitá pod­po­ra Mon­tan­re­gionu jako kul­turního dědictví UNESCO, nadále bude pokračo­vat spolupráce v nad­národ­ních pro­jek­tech “CORCAP”, “RAINMAN” a “Vir­tu­alArch”, ste­jně jako nad­národ­ní spolupráce v rám­ci pro­gra­mu „Cen­tral Europe“ a spolupráce CROSS-DATA. Jed­nání bylo ofi­ciál­ně zakončeno slavnos­t­ním pod­pisem a účast­ní­ci se rozloučili s dlou­ho­le­tou členk­ou skupiny Beat­ou Eben­höh, která odchází do důchodu. Násled­ná exkurze v zámku byla pro všech­ny vel­mi zají­mavá.

Zámek Lib­lice se nachází v okrese Měl­ník ve Stře­dočeském kra­ji a bývá nazýván Barokní per­lou. Je chráněn jako kul­turní památ­ka České repub­liky. Od 50. let 20. sto­letí prodělal zámek řadu oprav, ta nejrozsáh­le­jší proběh­la v letech 2001 – 2007. V té době doš­lo k jeho přeměně na Kon­fer­enční cen­trum Akademie věd ČR.