Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na kra­jském úřadu se sešla 10. červ­na 2019 tato komise spolu s jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe­Labe. Důležitým bodem jed­nání bylo další prohloubení spolupráce kra­je a jeho eurore­gionů. Předse­da komise Dr. Jaroslav Horák infor­moval v úvo­du o dosavad­ních zahraničních aktiv­itách Ústeck­ého kra­je se Srb­skem, Zakarpatsk­ou Ukra­ji­nou, Viet­namem a pro­jed­nává­na byla i spolupráce z ini­cia­tivy J. Fol­dyny s něk­terý­mi regiony Španěl­s­ka. Komise nabízí pod­poru přeshraniční spolupráce střed­ních škol, jako dobrý přík­lad uvádí Střed­ní zdravot­nick­ou školu Most. Za nejdůležitější spoluprá­ci považu­je komise spoluprá­ci se Saskem. Pro­to zde před­stavili zás­tup­ci obou eurore­gionů své prob­lémy a aktiv­i­ty, ale přede­vším přípravu nového pro­gra­mu, na kterém budou s kra­jem úzce spolupra­co­v­at. Za nejdůležitější považu­jí eurore­giony Fond malých pro­jek­tů, který je nejúčin­nějším nástro­jem jejich kaž­do­den­ní práce. Náš eurore­gion před­stavil změny ve svém vedení, kde vys­tří­dal primá­to­ra Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, ostřílený poli­tik, rad­ní Mostu, se zkušenos­t­mi z par­la­men­tu i z kra­jského zas­tupi­tel­st­va. Radu Eurore­gionu Krušno­hoří posílila starost­ka Jirko­va, člen­ka Komise pro zahraniční vztahy Ústeck­ého kra­je, Mgr. Dari­na Kováčová. Jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří jí na tom­to jed­nání poděko­val za skvělou přípravu val­né hro­mady Eurore­gionu Krušno­hoří v Jirkově na zámku Čer­vený hrádek, kde byl hostem i hejt­man Bubeníček