Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří, aby uza­vřela právě real­i­zo­vaný pro­jekt Agrární spolupráce a připrav­i­la námě­ty další spolupráce. Pod vedením své předsed­kyně Lud­mi­ly Holadové, ředitelky Okres­ní agrární komory Most, komise zhod­noti­la plnění smlou­vy o přeshraniční spoluprá­ci z roku 2015 uza­vře­nou mezi Okres­ní agrární komorou Most, Infor­mačním střediskem pro rozvoj zeměděl­ství a venko­va Ústeck­ého kra­je a Region­al­bauern­ver­band Erzge­birge e.V. Cíle smlou­vy byly úspěšně splněny.  V rám­ci této spolupráce byl podán a úspěšně real­i­zován pro­jekt s názvem Agrární spolupráce. Obě strany se aktivně podíle­ly na jeho real­izaci, akce byly vel­mi poz­i­tivně hod­no­ce­ny vše­mi zúčast­něný­mi.

Součástí setkání členů komise byly jako vždy vel­mi podrob­né infor­ma­ce o součas­ném zeměděl­ství. Na obou stranách doš­lo ke škodám v důsled­ku jarního sucha a nynějších pří­val­ových dešťů s kroupa­mi. Před­mětem diskuse byly i mýty a fak­ta ohled­ně pěs­tování řep­ky. Prob­lémem na české straně je mléčná pro­dukce, která se dodává do Němec­ka vzh­le­dem k nízkým domácím cenám a ruší se zde provozy nebo se omezu­je výro­ba. Dalším prob­lémem je dvo­jí kvali­ta potravin. Velký zájem pro­jevila německá strana o audit z Bruselu ohled­ně stře­tu zájmů pre­miéra Babiše a se zas­tavením dotací fir­mě Agro­fert. 

Na obou stranách je zeměděl­ství nedo­ceněno. Němečtí člen­ové komise se vyjádřili kri­t­icky k nové­mu zákonu o hno­jivech, který by mohl mít na pěs­tování obil­nin neg­a­tivní dopad.  Podob­ně jako u nás je v Sasku nedostatek učňů a pra­cov­níků v zeměděl­ství. Od nově zvolených poslanců v Evrop­ském par­la­men­tu se očekává pod­po­ra zeměděl­ců a pro­gramů na pod­poru zeměděl­ství. Očekává se také změ­na jejich neg­a­tivního pos­to­je k velkým zeměděl­ským pod­nikům v ČR a na území bývalé NDR.

Na závěr se komise shod­la na dalších námětech spolupráce. Pokračo­vat bude výmě­na infor­ma­cí a zkušenos­tí, komise se opět zúčast­ní Zahrady Čech, absolvu­je něko­lik exkurzí a slavnos­tí s prezen­tací regionál­ních potravin. Na dotaz, zda německá strana připraví zrcadlový pro­jekt k právě real­i­zo­vané­mu pro­jek­tu, odpověděl předse­da německé strany komise, že vzh­le­dem k enorm­ní byrokracii a prob­lémům s vyúč­továním pro­jek­tů na saské straně s pro­jek­tem nepočí­ta­jí. Nák­la­dy na další spoluprá­ci budou hra­dit z vlast­ních prostřed­ků.