Nová tvář společné krajiny

Work­shop v Mostě, 12. 6. 2019

 

 Dne 12. červ­na 2019 se v Mostě uskutečnil druhý work­shop v rám­ci pro­jek­tu Nová tvář společné kra­jiny. Ten­to pro­jekt  je pod­pořen z Pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Part­nery pro­jek­tu jsou stát­ní pod­nik Palivový kom­binát Ústí a Tech­nická uni­verzi­ta Bergakademie Freiberg. Koordiná­torem pro­jek­tu je Okres­ní hospodářská komo­ra Most. Cílem toho­to pro­jek­tu je výmě­na zkušenos­tí a znalostí v oblasti rekul­ti­vace území postiženého těžbou nerost­ných surovin, vzá­jem­ná diskuze o možnos­tech využití těch­to míst a navázání přeshraniční spolupráce. V neposled­ní řadě je cílem seznámit širok­ou veře­jnost s pos­tup­ným his­torick­ým vývo­jem kra­jiny, která byla v min­u­losti zasaže­na těžbou a jejíž promě­na dnes díky sanačním a rekul­ti­vačním pracím probíhá. K tomu by měly přis­pět nejen dva konané work­shopy, ale také dvoudíl­ná česko-německá vzdělá­vací brožu­ra, která vyjde v červnu 2019. Zahá­jení work­shopu v Mostě se ujal vedoucí střediska Kohi­noor Palivového kom­biná­tu Ústí, s. p. Ing. Miroslav Sei­dl, Ph.D., který v krátkosti před­stavil pro­jekt Nová tvář společné kra­jiny, nastínil jeho cíle a přiví­tal všech­ny zúčast­něné. Poté násle­dovaly samot­né před­nášky. První před­nášk­ou bylo před­stavení již zmíněné česko-německé vzdělá­vací brožury a sezná­mení s jejím obsa­hem. V rám­ci druhé před­nášky byla vysvětle­na pale­ografická situ­ace a její výz­nam pro vlast­nos­ti ter­ciárních vrstev sev­erně a jižně od dnešních Krušných hor, další před­náš­ka se věno­vala přík­ladům a zkušenos­tem s mod­e­lováním vývo­je důl­ních jez­er ve vztahu k mod­elům podzem­ních vod. Druhý blok před­nášek byl zaměřen na jeze­ro Most, konkrét­ně na prob­lematiku vývo­je poč­tu vod­ních ptáků na jezeře Most v letech 2011 – 2019 a vývo­je rybí obsád­ky od roku 2010. Na závěr před­stavili zás­tup­ci Statutárního měs­ta Mostu stav revi­tal­iza­čních pro­jek­tů, které se v součas­né době u jez­era Most real­izu­jí. Jed­ná se o obnovení komu­nikace Most-Mar­ián­ské Radčice, výs­tavbu obslužných komu­nikací, chod­níků a inženýrských sítí a také vznik odd­y­chové pobřežní zóny, která zahrnu­je nasypání pláží, výs­tavbu dět­ských hřišť, sportovišť a real­izaci mol a eko­mol. Po krátké diskuzi a obědě se účast­ní­ci work­shopu pře­sunuli k jezeru Most, kde proběh­la exkurze spo­jená s vyjížďk­ou lodí po jezeře.

Pro­jekt Nová tvář společné kra­jiny bude vydáním brožury v červnu 2019 ukončen. Na obou uskutečněných work­shopech však byla čas­to zdůrazňová­na důleži­tost přeshraniční spolupráce, ve které by tak oba part­neři chtěli nadále pokračo­vat.

Bc. Domini­ka Müll­nerová