Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký pro­jekt zaměřený na prob­lematiku vzes­tupu důl­ních vod po ukončení těž­by a jejich využití pokračo­val 17. červ­na 2019 work­shopem pro­jek­tových part­nerů v Mostě. Zás­tup­ci lead­part­nera, kterým je Palivový kom­binát Ústí nad Labem, infor­movali své part­nery o celkové real­izaci pro­jek­tu a poté pro­jek­toví part­neři před­stavili své dosavad­ní aktiv­i­ty a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostra­va s pobočk­ou v Mostě před­stavi­la výsled­ky zkušeb­ních vrtů, ener­get­ické využití důl­ních vod, sběr dat a mon­i­tor­ing Jez­era Most. Tech­nická uni­verzi­ta Bergakademie Freiberg před­stavi­la data­bázi, která je již real­i­zová­na. Probíhá měření, chemická analýza na testo­vacích polích, je vytvoře­na data­báze. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzku­mu využití tepla důl­ních vod, kde má velké zkušenos­ti.  Uni­verzi­ta v Žitavě orga­nizu­je prá­ci odborné česko-saské konzul­tační skupiny. Tato skupina se seznámi­la se již také situ­ací na Mostecku bezprostřed­ně na exkurzi. Dokonči­la data­bázi a vytvoři­la měřící sítě. Společnost Sax­o­nia z Freiber­gu vyhod­nocu­je výsled­ky měření a předala své bohaté zkušenos­ti z výzku­mu důl­ních a spod­ních vod při sanaci průmyslových areálů.  Pro­jekt orga­ni­za­čně zajišťu­je OHK Most a Eurore­gion Krušno­hoří se podílí na jeho pub­lic­itě.