Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu

O vík­endu od 21. do 23. červ­na proběh­la tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokáza­la hasičské doved­nos­ti naše­ho nadějného hasičského doros­tu.

Na trati dlouhé 5 km čeka­lo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvo­vali mladí hasiči např. požární útok, trans­port vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proud­nice­mi, rozv­in­utí proud­nice na cíl či posky­tování první pomo­ci. Po dlouhém a náročném dnu 22. červ­na násle­dova­lo vyhod­no­cení soutěže. Ten­tokrát přechází putovní pohár Eurore­gionu Krušno­hoří družstvu Jirko­va, které­mu srdečně bla­hopře­jeme. Za druhé mís­to bla­hopře­jeme družstvu obce Nieder­wiesa ze Stře­dosaského okre­su a za třetí mís­to družstvu z Oseku. 

Soutěže se kromě výz­nam­ných hostů zúčast­ni­la i komise kri­zového man­age­men­tu i s obě­ma jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a všich­ni absolvo­vali společně i se staros­tou Oseku Ing. Macháčkem všech­na stanoviště. Na svém jed­nání také připrav­i­la komise návrh příští soutěže mladých hasičů v roce 2020 na české straně.