Otevření Informačního centra Fláje

Slavnos­t­ního otevření toho­to cen­tra se dne 24. červ­na 2019 zúčast­nili zás­tup­ci obou pro­jek­tových part­nerů, přís­lušných min­is­ter­stev obou zemí, Saské rozvo­jové banky, Cen­tra pro regionál­ní rozvoj, Eurore­gionu Krušno­hoří a samo­správ. Pro­jekt poda­lo Povodí Ohře, stát­ní pod­nik a part­nerem byla Sprá­va saských přehrad. V rám­ci pro­jek­tu byly instalovány infor­mační tab­ule v území mezi údol­ní­mi nádrže­mi Flá­je a Rauschen­bach, doš­lo k vytvoření naučné stezky a vybu­dování infra­struk­tu­ry ces­tovního ruchu – infor­mační cen­trum Flá­je a pavilon pro návštěvníky na údol­ní nádrži Rauschen­bach. Cíl úspěšně real­i­zo­vaného pro­jek­tu v pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce Inter­reg V A byl splněn. Zvyšu­je se pově­domí oby­va­tel regionu i návštěvníků o his­torii regionu, v tur­i­stick­ém cen­tru jsou infor­ma­ce o přehradách na obou stranách eurore­gionu, o využití vod­ní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spoluprá­ci s přehradou Rauschen­bach v Sasku. Důležité infor­ma­ce k his­torii, k tech­nick­ým památkám, k ochran­né­mu pás­mu vod­ního zdro­je a s tím sou­vise­jících pravidel jsou tím­to dnem zpřís­tup­něny široké veře­jnos­ti. Opatření real­i­zo­vaná v tom­to pro­jek­tu před­stavu­jí doplnění již v min­u­losti real­i­zo­vaných pro­jek­tů (Flájský plaveb­ní kanál). Součástí slavnos­t­ního aktu neby­ly jen proslovy, ale větši­na účast­níků se zúčast­ni­la i exkurze uvnitř přehrady. 

Vod­ní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou pod­krušno­horské oblasti. Přehrad­ní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jed­iná svého druhu v České repub­lice.