Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždy­cky záruk­ou pří­jem­né pra­cov­ní atmos­féry i pří­jem­ného prostředí. Ten­tokrát, 28. červ­na, radu poz­val do Loun, per­ly na řece Ohře (jak říká­val bývalý staros­ta Loun a zak­la­da­tel eurore­gionu Emil Volk­mann), Mgr. Pavel Jan­da, nynější staros­ta Loun, výz­nam­ný člen rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Zasedání proběh­lo v nově zrekon­struo­vaném Pavilonu A na Výs­tavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné loun­ské kni­hovny před­stavi­la její ředitel­ka, Mgr. Dag­mar Kučerová a poté Mgr. Pavel Jan­da seznámil za velkého záj­mu čle­ny rady s rozvo­jem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámi­la s výsled­ky rozhodování Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušno­hoří. Prostřed­ky na české straně jsou již vyčer­pány, ale rada inten­zivně hledá další možnos­ti, jak v přeshraniční spoluprá­ci pokračo­vat z jiných zdro­jů. Důležité je vydávání zpravo­da­je Info­press, práce odborných komisí a pri­or­it­ní pro­jek­ty eurore­gion, mezi nimi tře­ba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další pro­jek­ty, vedoucí k vzá­jem­né­mu setkávání lidí. Důležitým bodem jed­nání byla přípra­va nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce. Člen­ové eurore­gionu budou o ni pravidel­ně infor­mováni a budou se opět podílet na stanovení pri­or­it a na jeho pro­ce­duře. Také letos se připravu­je Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Rada aktu­al­i­zo­vala její stanovy a vyzývá čle­ny i oby­vatele eurore­gionu, aby své návrhy předali do 15. září do jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušno­hoří. Cenu pro­jed­na­jí odborné komise eurore­gionu a rada před­nese návrh na společném jed­nání grémií obou částí eurore­gionu v listopadu ve Freiber­gu.