Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

 

Vážení přátelé,

blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Eurore­gionu za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci.

Výz­va k podávání Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je urče­na těm osob­nos­tem, které se vynika­jícím způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční eurore­gionál­ní spoluprá­ci. Je zamýšle­na jako vyz­na­menání těm osob­nos­tem, jejichž angažo­vanost slouží k rozvo­ji soužití a sbližování lidí soused­ních hraničních regionů.

Návrhy je tře­ba doručit do 15. září 2019 písem­ně či mailovou poš­tou do jed­no­ho z obou jed­na­tel­ství v Mostě a Freiber­gu.

Statut Ceny a adresy jed­na­tel­ství, a rovněž infor­ma­ce o min­ulých předáváních Ceny, najdete na našich webových stránkách http://euroreg.cz

Pokud byl něk­do již jed­nou navrhován a Cenu neob­držel, může být s písem­ným zdůvod­něním navržen znovu.

Dosavad­ní držitelé Ceny:

  1. Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
  2. Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
  3. Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
  4. Beate Eben­höh a Fran­tišek Bína, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
  5. Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
  6. Hel­mut Schramm, veli­tel hasičů v Annaber­gu a Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
  7. Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steinu
  8. Heinz Lohse z Rechen­ber­gu-Bienemüh­le a Petr Fišer z Českého Jiřetí­na.
  9. Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu-Buch­holze a Gertru­da Lip­táková z Teplic