Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge

 

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu  dne 23.11. 2009 bylo usne­seno, že bude udělová­na Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 1

Smysl a výz­nam předávání Ceny

 

Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge je předává­na osobám, které se výz­nam­ným způ­sobem zaslouži­ly o přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšle­na jako ocenění těch osob, jejichž osob­ní angažo­vanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování oby­va­tel soused­ního hraničního území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osob­ně angažo­vali v přeshraniční spoluprá­ci, ve vzá­jem­ném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Eurore­gionu Krušno­hoří je umělecké dílo a přís­lušná pamět­ní listi­na.

 

 • 2

Post­up vol­by nositele Ceny

 • Navrho­vat udělení Ceny mohou člen­ové pra­cov­ních odborných komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, jed­notliví občané či insti­tuce z území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrhy jsou předávány obě­ma předsedům eurore­gionu v písem­né for­mě do 15. září. Návrhy musí obsa­ho­vat dostatečné zdůvod­nění, přede­vším zás­luhy navrženého kan­didá­ta.

 

 • Návrhy jsou pro přípravu a pro před­jed­nání před­lože­ny komisi pro kul­tu­ru, mládež a školy.

 

 • Před­jed­nání vol­by je před­loženo obě­ma předsedům Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge v září.

 

 • Oba předse­dové zdůvod­ní společný návrh na společném zasedání Rady a Před­staven­st­va, kde se v těch­to grémiích o návrhu rozhodne.

 

 • Na udělení Ceny Eurore­gionu Krušno­hoří není právní nárok

 

 • 3

Předávání Ceny

Oba předse­dové Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge předá­va­jí Cenu slavnos­t­ně u příleži­tosti společného zasedání Před­staven­st­va a Rady Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci kon­cem roku slavnos­t­ním způ­sobem.

Ve slavnos­t­ním pro­je­vu budou před­stave­ny a oceněny zás­luhy a působení držitele Ceny.

 

 • 4

Cena

Cena je jed­nou ročně vždy nově vytvoře­na v umělecké škole či v kul­turním zařízení na území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pra­cov­ní komise pro kul­tu­ru, mládež  a školy.

 • 5

Uchovávání pod­kladů

Po ukončení předání Ceny jsou všech­ny pod­kla­dy v sou­vis­losti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek vol­by, slavnos­t­ní pro­jev, atd.) ulože­ny v archivu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 6

Veře­jnost

 

Zás­luhy nositelů Ceny jsou v přiměřené for­mě před­stave­ny a vyzd­viže­ny v mediích na území Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, ve zpravo­da­ji Info­press a úřed­ních peri­odikách členů.

 

 • 7

Nabytí plat­nos­ti

 

Ten­to statut vstupu­je v plat­nost po schválení Před­staven­stvem a Radou Eurore­gionu Krušno­hoří /Erzgebirge