Krušnohorská NEJ

Tur­isté zvo­lili NEJ novinku loňského roku

Nejvíce hlasů dali lidé Ther­mal­iu Teplice

Nultý ročník soutěže KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ má svého vítěze. Veře­jnost nejprve nomi­no­vala jedenáct novinek roku 2018, které si podle návštěvníků zaslouži­ly ocenění a patří k tomu neza­jí­mavější­mu a nejlákavější­mu, co des­ti­nace Krušné hory nabízí. Tři měsíce trva­lo hlasování na sociál­ních sítích, při kterém lidé volili tu NEJ novinku loňského roku. Nejvíce hlasů získa­lo Ther­mal­i­um Teplice a sta­lo se tak vítězem ankety KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ pro rok 2019. Vítěz získává propa­gaci svého pro­duk­tu v hod­notě 50 tisíc korun. Putovní cenu vílu Marce­by­lu předa­jí orga­nizá­toři soutěže zás­tup­ci sdružení SPO-NA při slavnos­t­ním aktu pří­mo v pros­torách vítězného Ther­malia Teplice.

„Výsled­ky hlasování se do posled­ní chvíle měni­ly. O první mís­to bojo­va­lo Ther­mal­i­um Teplice s Mol­davsk­ou dráhou. Nakonec rozhod­ly hlasy na Face­booku. Hledali jsme ces­tu, jak ocen­it novinku v ces­tovním ruchu, která by se líbi­la lidem, pro­tože hlas lidu se vel­mi čas­to liší od názoru odborné veře­jnos­ti. Nultý ročník soutěže, ze které chceme udělat tradiční akci v oblasti Krušných hor, se povedl. Lidé měli zájem novinky nomi­no­vat a svý­mi hlasy své favor­ity pod­pořili. Vítěz je sice jen jeden, ale spoko­jeni mohou být všich­ni soutěžící. Vždyť už jen to, že si jejich pro­duk­tu lidé všim­li a do soutěže ho nomi­no­vali, je úspěch a milé ocenění jejich snažení a práce,“ uved­la k soutěži mlu­včí skupiny SPO-NA Eva Maříková. V příštím roce bude soutěž pokračo­vat ten­tokrát už prvním ročníkem. Pláno­vanou novink­ou soutěže by mělo být propo­jení s německ­ou stra­nou Krušných hor. V roce 2020 by se tak volily dvě NEJ novinky, jed­na česká, druhá německá. V letošním roce soutěž probíha­la pod zášti­tou hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka.