Přeshraniční soutěž mladých hasičů o putovní pohár hejtmana

V letošním roce proběh­la tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Horm­ers­dor­fu a putovní pohár hejt­mana získa­lo družst­vo Jirko­va. A už se připravu­je jeho pokračování, podle při­jatého pravid­la na české straně. V pondělí 5. srp­na se před­běžně v Jirkově na jed­nání starostky Jirko­va Mgr. Dariny Kováčové, která je také členk­ou rady Eurore­gionu Krušno­hoří, předsedy komise kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionu Krušno­hoří, Ing. Jiřího Hlinky a jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bíny se zás­tupcem jirkovských hasičů Pavlem Kovářem dohod­lo, že ten­tokrát soutěž připraví Jirkov. Její přípra­va vyžadu­je znač­nou orga­ni­za­ční prá­ci, vždyť se jed­ná o více než 100 soutěžících, jejich doprovod, vybavení soutěžních stanovišť, zajištění stravování a uby­tování, tlu­močení. Mez­inárod­ní soutěž mladých hasičů patří mezi nejoblíbenější akce eurore­gionu.