Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla v pondělí 26. srp­na na zámku Krás­ný Dvůr. Jed­nání této aktivní komise se zúčast­nil i nový předse­da naše­ho eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se do práce eurore­gionu aktivně zapo­ju­je. Poprvé se jed­nání zúčast­ni­la i nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu Veroni­ka Jahn a před­stavi­la se zde také nová člen­ka komise Kateři­na Herzánová z Horského klubu Lesná. Prezen­to­vala jeho aktiv­i­ty a úspěšný pro­jekt výs­tav­by krušno­horského muzea tak zají­mavě, že se komise rozhod­la na její návrh uspořá­dat příští jed­nání na Lesné.

Komise se zájmem vyslech­la infor­ma­ci o zařazení Mon­tan­re­gionu na sez­nam kul­turního dědictví UNESCO od očitého svěd­ka, Dr. Adama Šre­jbra z odboru kul­tura a památkové péče Ústeck­ého kra­je, výz­nam­ného čle­na naší komise. Komise stála u zro­du toho­to pro­jek­tu a doprovázela ho celou dobu. Zúčast­ní se také 12. 9. kon­fer­ence v Mostě na toto téma.

Důležitý­mi body byly pro­jek­tové záměry komise a rozvo­jová strate­gie eurore­gionu z pohle­du muzeí a kul­turních památek. Ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová, a Dr. Blaschke z annaber­ského muzea připrav­ili již 14. květ­na roku 2018 první kon­cept této strate­gie a užší skupina v něm bude pokračo­vat s doplněním o využití Mon­tan­re­gionu. Zás­tup­ci jed­notlivých muzeí a kul­turních památek využili jed­nání k výměně zkušenos­tí a infor­movali se navzá­jem o aktuál­ním dění ve svých zařízeních a o úspěšných společně real­i­zo­vaných přeshraničích pro­jek­tech.

Na závěr proved­la kastelán­ka zámku Mgr. Michaela Hof­man­nová, aktivní člen­ka komise, účast­níky jed­nání zámkem Krás­ný Dvůr, který rozhod­ně sto­jí za návštěvu.