Hospodářství a turistika

Mon­tan­re­gion posílí přeshraniční spoluprá­ci

V sídle Okres­ní hospodářské komory v Mostě jed­nala 27. srp­na komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří pod tak­tovk­ou její předsed­kyně Ing. Ivany Košanové. Člen­ové komise pro­jed­nali přípravu nového dotačního období, infor­movali se o dosavad­ních úspěšných pro­jek­tech a připrav­ili nové pro­jek­tové záměry. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke infor­moval komisi o zap­sání Mon­tan­re­gionu na sez­nam kul­turního dědictví lid­st­va UNESCO. Byl ostat­ně i účast­níkem i očitým svěd­kem jeho schválení v Baku. Hor­nický region Krušno­hoří byl celou dobu naší pri­or­i­tou. Od samého počátku pro­jekt Mon­tan­re­gion řídil na saské straně právě Math­ias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šre­jbr za Ústecký kraj. Svě­tové dědictví zna­mená nejen posílení tur­is­tiky v našem eurore­gionu, ale i výz­nam­né posílení spolupráce obou stran eurore­gionu na jeho zák­ladě a bude se od něj odví­jet mno­ho dalších společných pro­jek­tů. Komise se poté zabý­vala rozvo­jovou strate­gií eurore­gionu. Měla být součástí velkého pro­jek­tu, který připravo­val a podal za oba Eurore­giony Krušno­hoří a Egren­sis jako lead­part­ner Eure­gio Egren­sis, ale bohužel pro­jekt neprošel v SAB, a pro­to se připraví do dalšího pro­gramového období.