Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 28. srp­na ve Vejprtech, v místě mno­hých společných pro­jek­tů se soused­ním Bären­steinem. Komisi o nich infor­movala jak starost­ka Vejprt Jit­ka Gav­dunová, tak i její kole­ga, nový staros­ta Bären­steinu Sil­vio Wag­n­er. Jed­nání se poprvé zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn, před­stavil se zde nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel Gross­mann a při­jel i předse­da české části eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se o čin­nost komise vel­mi zajímá. Všich­ni vřele uví­tali býval­ou jed­natelku Bea­tu Eben­höh, která se zde rozlouči­la se svou komisí, která jí obzvláště přirost­la k srd­ci.

Komise se na svém jed­nání seznámi­la s přípravou nového pro­gra­mu a vyjádři­la uspoko­jení nad tím, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a neb­ude nut­né vytvořit přeshraniční právní sub­jekt. Všich­ni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fon­du malých pro­jek­tů nekráti­ly opako­vané pro­jek­ty a aby nový pro­gram byl bez zbytečné byrokra­cie.

Pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru o malých pro­jek­tech komise vypra­co­v­ala stanoviska ke třem pro­jek­tům ve své oblasti a doporuči­la je s připomínka­mi k při­jetí.

Dlouho člen­ové komise disku­to­vali o Ceně Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Zatím jsou navrženi na české straně 4 kan­didáti, ale vzh­le­dem k tomu, že ter­mín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odloži­la zpra­cov­ání svého stanoviska s návrhem na příští jed­nání dne 13.11.2019.

Tradičním pro­jek­tem komise je advent­ní kon­cert. Uskuteční se ten­tokrát dne 30. 11. 2019 ve Freiber­gu. Připravu­je ho na české straně Mar­ti­na Ďur­díková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freiber­gu. Kon­cer­tu se zúčast­ní celkem 8 pěveck­ých sborů.

Jed­ním ze záměrů komise je před­stavení českých uměl­ců v Sasku poté, co se uměl­ci ze Sas­ka před­stavili v Mostě. Pro podání a orga­ni­zaci takového pro­je­tu je zapotře­bí německ­ého part­nera, bohužel se zatím nenašel.