Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národ­ní dům v Pod­bořanech se sešla 30. srp­na poprázd­ni­nová rada naše­ho eurore­gionu, aby pro­jed­nala přípravu nového pro­gra­mu, zajištění pře­chod­né období a přípravu zasedání Lokál­ního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o před­ložených pro­jek­tech. Rada pověři­la Mgr. Piš­toru a Ing. Vozku, aby dojed­nali ter­mín s odpověd­ný­mi zás­tup­ci MMR ČR ohled­ně možnos­ti získat prostřed­ky z jiných nevyužitých pro­gramů, pro­tože na české straně jsou prostřed­ky Fon­du malých pro­jek­tů vyčer­pány. Pro­jed­nat by chtěli také situaci eurore­gionu do zahá­jení nového pro­gra­mu. Infor­mační mater­iá­ly k nové­mu pro­gra­mu zaslal Pavel Bran­da, zás­tupce eurore­gionů v Bruselu. Rada s uspoko­jením při­jala zprávu, že Fond malých pro­jek­tů bude zachován, a že neb­ude zapotře­bí vytvářet společ­nou přeshraniční struk­tu­ru. Rada podrob­ně pro­jed­nala čtyři navržené pro­jek­ty a po připomínkách je doporuči­la k při­jetí. Na pro­gra­mu byla také Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Vzh­le­dem k tomu, že návrhy je možné podá­vat až do 15. září, rada k nim zatím neza­u­jala stanovisko. Prob­lém nastává s vydáváním dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press. Eure­gio Egren­sis mělo být žadatelem velkého pro­jek­tu, ve kterém jsme měli být pro­jek­tovým part­nerem. Obsa­ho­vat měl kromě mediál­ní spolupráce i rozvo­jovou strate­gii a další aktiv­i­ty, ale nebyl podán. V dalším období již ale prostřed­ky na velké pro­jek­ty k dis­pozi­ci neb­u­dou. V jed­na­tel­ství eurore­gionu na saské straně doš­lo k zásad­ním změnám, vešk­erý per­son­ál je zcela nový, a pro­to se do přípravy Info­pres­su neza­po­ju­je. Rada flex­i­bil­ně rozhod­la vydá­vat Info­press pouze na webových stránkách a v pří­padě, že německá strana neb­ude spolupra­co­v­at, jen v české verzi.

Na jed­nání při­jal pozvání zak­lá­da­jící člen Eurore­gionu Krušno­hoří, někde­jší staros­ta Pod­bořan a také poslanec Par­la­men­tu ČR Ing. Josef Čerňan­ský, který rád zavzpomí­nal na počátky naše­ho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, staros­ta Pod­bořan Mgr. Radek Reindl, účast­níky jed­nání areálem zde­jšího well­ness a fit­ness cen­tra.