Sport v Euroregionu Krušnohoří

Místem jed­nání se z ini­cia­tivy předsedy komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodi­nový trénink gol­fu s pro­fe­sionál­ním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvol­nění těla a ducha před jed­náním. Všich­ni člen­ové komise se ho aktivně zúčast­nili. Na jed­nání se pak komise seznámi­la s infor­ma­ce­mi o přípravě nového pro­gra­mu, podrob­ně pro­jed­nala a doporuči­la ke schválení pro­jek­tovou žádost s názvem Přeshraniční Fam­i­ly Chal­lenge part­nerů Tech­nické uni­verz­i­ty Chem­nitz a Atlet­ick­ého klubu Bíli­na a klad­ně oce­ni­la přípravu sportovních her Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, které proběh­nou již 13. září v saské Mit­twei­dě. Na leden 2020 plánu­je komise zim­ní hry obou eurore­gionů v Ober­wiesen­thalu. Do budouc­na se počítá s kaž­doroční­mi let­ní­mi hra­mi obou eurore­gionů, jejich zim­ní hry by se ale měly konat jed­nou za dva roky.