Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se před­stavili noví zás­tup­ci jed­na­tel­ství německé části naše­ho eurore­gionu, kteří tvoři, ste­jně jako u nás, i sekre­tar­iát Fon­du malých pro­jek­tů. Per­son­ál­ní obsazení na saské straně je kom­plet­ně změněno. Tvoří ho nyní jed­natel­ka Veroni­ka Jahn, finanční man­ažer­ka Ger­it Straube a pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann. Na mosteck­ém jed­nání byly před­lože­ny celkem čtyři pro­jek­ty, z nichž byly tři schvále­ny — „Zdař Bůh — Hor­nická kra­ji­na Ehren­frieder­s­dorf — součást Mon­tan­re­gionu Erzgebirge/Krušnohoří svě­tového dědictví UNESCO“ part­ner­ských měst Ehrens­frierdes­dor­fu a Pod­bořan, Výmě­na zvyků a tradic v oblasti Krušno­hoří part­ner­ských měst Oel­snitz a Chodo­va, a pro­jekt Tere­sien­stadt part­nerů For­tis-Akademie gGmbH a ústeck­ého gym­názia. Pro­jekt „Přeshraniční Fam­i­ly Chal­lenge“ part­nerů Tech­nické uni­verz­i­ty Chem­nitz a Atlet­ick­ého klubu Bíli­na nebyl na zák­ladě neg­a­tivních připomínek saského správního orgánu schválen, ale žadateli bylo doporučeno pro­jekt přepra­co­v­at a podat znovu do příštího rozhodování Lokál­ního řídícího výboru.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí na české straně již téměř žád­né finance k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve třech pří­padech zohled­něny.